Hoe realiseren we landelijke uitwisseling van medische gegevens

Onder het motto ‘De juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment, voor zorgverlener en patiënt’, heeft Twiin als doel het realiseren van een landelijk dekkende infrastructuur met toegang tot gemeenschappelijke voorzieningen. Hiervoor zijn landelijke afspraken nodig, zowel generiek als specifieke voor een aantal zorgtoepassingen.

Afspraken op alle lagen van gegevensuitwisseling

Op alle lagen van gegevensuitwisseling zijn afspraken nodig. Tussen verschillende standaarden, systemen en netwerken, maar ook tussen gebruikers en organisaties. Twiin werkt aan een afsprakenstelsel dat rekening houdt met uitbreiding naar verschillende zorgtoepassingen. We kijken ook naar bestaande afsprakenstelsels van bijvoorbeeld specifieke netwerken of regio’s en referentiearchitecturen, zoals de DIZRA.

Uitbreiding naar de verschillende zorgtoepassingen

De landelijke programma’s eOverdracht, Medicatie Overdracht, Registratie aan de Bron en de verschillende VIPP-programma's die Twiin ondersteunt, heeft ondersteund of gaat ondersteunen, zijn verantwoordelijk voor de afspraken op organisatie-, proces- en informatielaag. Ze leggen deze vast in de informatiestandaard.Twiin vertaalt deze informatiestandaard door naar de applicatie- en infrastructuurlaag. Binnen het Project Beeldbeschikbaarheid zijn Twiin en de NVvR verantwoordelijk voor afspraken op alle vijf lagen van het interoperabiliteitsmodel.

Landelijk dekkende infrastructuur

In Nederland worden patiëntgegevens over verschillende zorginfrastructuren uitgewisseld. Velen zijn regionaal, bijvoorbeeld XDS-netwerken en point-to-point berichtenverkeer. Anderen zijn nationaal, waaronder het landelijk schakelpunt (LSP). Twiin zorg voor samenhang tussen deze zorginfrastructuren door afspraken te maken en verbindt de infrastructuren door knooppunten met toegang tot gemeenschappelijke voorzieningen. Het koppelen van infrastructuren met het Twiin Afsprakenstelsel wordt uitgevoerd binnen het project Knoop.

Gemeenschappelijke voorzieningen

Om gegevens te delen over meerdere infrastructuren heen, zijn gemeenschappelijke voorzieningen* nodig. Denk aan een voorziening voor toestemming (Mitz) of een landelijk adresboek (ZORG-AB). De noodzaak om een voorziening gemeenschappelijk te maken ontstaat als meerdere zorgtoepassingen (of use cases) dezelfde functioneel inhoudelijke behoefte hebben.

Twiin maakt gebruik van bestaande gemeenschappelijke voorzieningen en ontwikkelt waar nodig Twiin-specifieke (gemeenschappelijke) voorzieningen die vereist zijn voor het Twiin Afsprakenstelsel. Vanuit het programma Twiin is een beeldportaal beschikbaar gesteld voor het uitwisselen van beelden en verslagen (DVDexit) en  werken we aan een centrale index voor de tijdlijn.

(*)Met gemeenschappelijke voorzieningen worden naast een daadwerkelijke centrale voorziening ook gemeenschappelijke functies bedoeld, of een afsprakenstelsel ten behoeve van een gemeenschappelijke functie, ook wel infrastructuurfunctie genoemd.

Strategie Twiin

Twiin hanteert de volgende strategie:

 

 • Samenwerkende netwerken
  Programma Twiin werkt vanuit een visie gebaseerd op knooppunten en gemeenschappelijke voorzieningen. De knooppunten zorgen voor de verbindingen, met hergebruik van bestaande omgevingen. De gemeenschappelijke voorzieningen geven invulling aan de basisaspecten van het vertrouwensmodel en de generieke functies.

 

 • Groeipaden
  Het landelijk afsprakenstelsel wordt stapsgewijs doorontwikkeld. Gedurende de doorontwikkeling worden minimaal bruikbare producten opgeleverd. Zorgaanbieders en softwareleveranciers kunnen op deze wijze meegroeien in landelijke uitwisseling.

 

 • Hergebruik
  Binnen het programma wordt gebruik gemaakt van wat er is. Dit geldt voor hergebruik van bestaande omgevingen maar ook voor hergebruik van bestaande of in ontwikkeling zijnde gemeenschappelijke voorzieningen. Daarbij is programma Twiin kritisch op de uitbreidbaarheid en opschaalbaarheid van oplossingen.

 

 • Partners
  Het programma speelt in op concrete vragen vanuit het zorgveld. Per product worden gericht partners gezocht. Door samen op te trekken ontstaat draagvlak voor producten en worden resultaten geboekt. Programma Twiin streeft naar synergie en zoekt actief de samenwerking. Aansluiting bij bestaande initiatieven maakt hiervan onderdeel uit.