eOverdracht

Verpleegkundige overdracht

Het Project eOverdracht werkt binnen het Twiin Afsprakenstelsel de zorgtoepassing eOverdracht uit. Bij het overdragen van patiënten tussen verpleegkundigen van verschillende zorgaanbieders, moeten de patiëntgegevens op de juiste manier en zonder registratielast worden overgedragen. Twiin helpt daarbij door op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel afspraken te maken en de architectuur uit te werken. Er ontstaat zo een implementatiewijzer die zorgaanbieders en leveranciers kunnen inzetten bij de implementatie van eOverdracht.

Binnen Project eOverdracht focussen we in eerste instantie op de overdracht tussen ziekenhuizen en de wijkverpleging/verpleeghuis (VVT) en gehandicaptenzorg. In latere fasen werken we overdrachten tussen andere zorgaanbieders uit, waarbij we de architectuur op dezelfde manier inzetten.

Samenwerking in het kernteam

De zorgtoepassing eOverdracht wordt uitgewerkt door het kernteam eOverdracht dat bestaat uit architecten en adviseurs vanuit het programma Twiin, de Taskforce Samen Vooruit (TSV), de Nuts-community en Nictiz.

De vertegenwoordiger vanuit de TSV vertegenwoordigt een deel van de leveranciers en kan vanuit deze rol de verbinding maken met de werkgroep eOverdracht van de TSV. Vanuit de Nuts-community is een vertegenwoordiger met inhoudelijke Nuts-kennis aan het kernteam toegevoegd die mee kan schrijven aan een passende en werkende oplossing voor eOverdracht. Indien nodig vullen we het kernteam aan met experts.

FIT-GAP ANALYSE

Diverse partijen hebben de afgelopen jaren gewerkt aan het in gebruik nemen van de zorgtoepassing eOverdracht. Zo is binnen Nictiz en V&VN de informatiestandaard eOverdracht uitgewerkt die integraal wordt opgenomen binnen het Twiin Afsprakenstelsel. Het kernteam  heeft daarnaast in 2021 bekeken in hoeverre de TA van TSV die gebaseerd is op de Nuts Bolt, opgenomen kon worden binnen de zorgtoepassing eOverdracht van het afsprakenstelsel Twiin.

Uit een uitgebreide fit-gap analyse bleek in 2021 dat  er momenteel nog verschillen zijn tussen de uitgangspunten van Twiin en de technische afsprakenset (TA) van TSV die gebaseerd is op NUTS. Op termijn worden echter geen principiële verschillen verwacht waardoor een gezamenlijk groeipad mogelijk is.

GROEIPAD eOVERDRACHT TWIIN

In een bestuurlijk overleg met ZN, VZVZ, V&VN, ActiZ, stichting Nuts, Taskforce Samen Vooruit (TSV) en Twiin is eind 2021 besloten dat Twiin, stichting Nuts en de TSV gezamenlijk een groeipad uitwerken om de zorgtoepassing eOverdracht in de toekomst op te nemen in het Twiin afsprakenstelsel. Het bestuurlijk overleg tussen bovengenoemde partijen heeft richting gegeven aan de toekomstige samenwerking van alle partijen.

Binnen het kernteam van Twiin wordt uitgewerkt op welke punten Twiin en Nuts naar elkaar toe kunnen groeien. Per aandachtsgebied uit de Fit-Gap analyse wordt een gezamenlijke visie uitgewerkt. Hiermee wordt inzicht verschaft in zaken waarover concrete gedeelde afspraken worden gemaakt en welke acties en bijbehorende eigenaren hiervoor nodig zijn. Het streven is om in de loop van 2022 opnieuw te toetsen of de zorgtoepassing eOverdracht opgenomen kan worden in het Twiin afsprakenstelsel.

Scope project