Implementatie van het Twiin-afsprakenstelsel door koppelen van regionale XDS netwerken en leveranciersnetwerken als basis voor landelijk dekkende Twiin infrastructuur voor beeld- en databeschikbaarheid

Het project Knoop (spreek uit als knooppunt) zorgt samen met leveranciers en zorginstellingen, dat bestaande regionale XDS netwerken en leveranciersnetwerken worden gekoppeld. Daarbij voldoen zij aan het Twiin Afsprakenstelsel. Met dit project wordt een basis gelegd voor een landelijk dekkende infrastructuur voor beeld- en databeschikbaarheid.

Scope

De eerste stap van het project is een FIT-GAP analyse. Deze analyse vertelt hoe de XDS netwerken zich verhouden tot het Twiin afsprakenstelsel en tot elkaar. Vervolgens is voor iedere ‘gap’ bepaald wat noodzakelijke of wenselijke vervolgstappen zijn. Hiermee is een implementatie-strategie vastgesteld en wordt bepaald ‘hoe’ bestaande netwerken kunnen aansluiten.

De uitkomst na implementatie is dat uitwisseling tussen alle bestaande XDS netwerken is gefaciliteerd. De uitwisseling is niet langer beperkt tot de eigen regio of de enkele regio waarmee al een koppeling is. Ook is de mogelijkheid gecreëerd voor het uitwisselen van diverse informatie zoals beelden, verslagen, documenten, verwijzingen en patiëntsamenvattingen. Dit betekent ondersteuning van de gehele samenwerking in de keten, dus op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel.

Tijdlijn

Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor landelijk uitwisselen. Nieuwe functionaliteiten komen hiermee snel landelijk beschikbaar in een netwerk. Een voorbeeld hiervan is 'de tijdlijn' waar met de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) aan wordt gewerkt in het Twiin project Beeldbeschikbaarheid. Met 'de tijdlijn' kan een integraal beeld van de patiënt gemaakt worden in de eigen werkomgeving. 

Waar mogelijk helpt project Knoop met de voorbereiding van het koppelen aan gemeenschappelijke voorzieningen, zoals toestemming (Mitz) en technische adressering (ZORG-AB). Voor realisatie van deze koppeling nemen de zorginstellingen zelf rechtstreeks contact op met leverende partijen. Een gemeenschappelijke voorziening levert diensten om samenwerking en interoperabiliteit in de zorg te bevorderen. Een kenmerk is dat meerdere zorgtoepassingen (of use cases) dezelfde functioneel inhoudelijke behoefte hebben en daarvoor gebruik kunnen maken van een gemeenschappelijke voorziening.

Samenhang en betrokken partijen

Om het project tot een succes te maken, wordt er samengewerkt met veel partijen, waaronder (ambassadeurs van) zorgverleners, NFU, NVvR, NVZ, ZKN en Citrienfonds. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de XDS regio’s, betrokken leveranciers en de projectgroep van Twiin Beeldbeschikbaarheid. Twiin heeft een visie gecreëerd omtrent de invulling van Gekwalificeerde Twiin Knooppunten, deze invulling wordt tijdens het project Knoop. getoetst, waarbij de testruimte van de pilot Beeldbeschikbaarheid gebruikt wordt. 

Eén van de doelen van Twiin is uitbreiden en opschalen. Dit betekent dat het ook voor nieuwe regio’s en/of zorginstellingen die op dit moment nog niet zijn aangesloten op een XDS-infrastructuur, mogelijk is om aan te sluiten via een bestaand of nieuw ‘knooppunt’. Dit is geen onderdeel van het project Knoop.

Naast bestaande XDS netwerken, maakt project Knoop zich ook sterk om andere landelijke netwerken, zoals het LSP en netwerken van EPD-leveranciers, te koppelen aan een landelijke XDS infrastructuur. Het project Knoop zorgt ervoor dat XDS netwerken en bijbehorende XCA koppelingen voldoen aan het Twiin afsprakenstelsel.

* Er wordt gekoppeld ongeacht of deze netwerken onder een Regionale Samenwerkings Organisatie (RSO) vallen.

Meer weten of meewerken?

Neem contact op via info@twiin.nl