Architectuur

Hoe kijkt Twiin naar de verhouding FHIR en XDS?

Twiin faciliteert een hybride situatie, waarbij gebruik gemaakt wordt van XDS én FHIR. Afhankelijk van de use case worden hierover in het afsprakenstelsel nadere afspraken gemaakt.

Uitwisselen van beelden en verslagen | Aansluiten

Kan een zorgaanbieder die geen onderdeel is van een Regionaal Samenwerkings Organisatie (RSO) een Twiin knooppunt worden?

Twiin maakt een afsprakenstelsel inclusief toetredingsproces, wanneer hier aan voldaan wordt, kun je een Gekwalificeerd Twiin Knooppunt worden.

Uitwisselen van beelden en verslagen | Adresboek

Gaat Twiin het gebruik van Zorg-AB verplichten voor de adressering?

Twiin heeft gekozen voor het Zorg-AB als gemeenschappelijke voorziening voor zorgadressering. Op korte termijn kan/mag de technische adressering los geconfigureerd worden binnen de GTK-applicaties, met een planning wanneer op Zorg-AB wordt aangesloten. (GTK= Gekwalificeerd Twiin Knoooppunt)

Uitwisselen van beelden en verslagen | BSN

Hoe is autorisatie en authenticatie geregeld?

De Twiin-gateway kent twee autorisatieprofielen: applicatiebeheerder en gebruiker. De zorginstelling bepaalt - binnen de beperkte groep die beelden verstuurt en ontvangt – op persoonsniveau wie welk autorisatieprofiel krijgt.

De benoemde personen worden toegevoegd in het systeem, inclusief authenticatiemiddel. Toegang voor integratieniveau 1 is alleen mogelijk op basis van twee-factor-authenticatie. Bij integratieniveau 3 en 4 is authenticatie via de lokale Active Directory mogelijk. 

Uitwisselen van beelden en verslagen | De patiënt

Voorziet Twiin in de ontsluiting van logging naar de patiënt?

Twiin borgt via het afsprakenstelsel de ontsluiting van loggegevens naar de patiënt. Hoe deze ontsluiting er functioneel en technisch uitziet, is nog niet uitgewerkt.

Geen categorie

Gaat er een harde koppeling gemaakt worden tussen VIPP5 en het gebruik van Twiin?

Twiin heeft een nauwe samenwerking met het VIPP5 programma. Er is geen (wettelijke) verplichting.

Wat is de toegevoegde waarde van Zorg-AB rondom lokalisatie als we gebruik gaan maken van Mitz?

Twiin vraagt via Mitz op 'waar' informatie beschikbaar is. Twiin ontsluit via Zorg-AB het juiste 'digitale adres' om de zorgaanbieder aan te schrijven.

Kunnen 'niet zorgverleners' ook een 'rol' krijgen om gegevens in te zien wanneer er landelijke voorzieningen komen voor identificatie en autorisatie?

Twiin kan advies geven over dit onderwerp, maar zal niks afdwingen, dit is aan de zorgaanbieders en de koepels zelf om in te regelen.

Wat is de rol van Twiin binnen de uitwerking en uitrol van de gemeenschappelijke voorzieningen?

Twiin ontsluit de gemeenschappelijke voorzieningen vanuit een Gekwalificeerd Twiin Knooppunt. Samen met de 5 focusprogramma's vanuit de overheid, de VIP programmas en het Informatieberaad werkt Twiin ook mee aan voorstellen voor ontwikkeling en uitrol van de gemeenschappelijke voorzieningen (autorisatie, authenticatie, identificatie, technische adressering en lokalisatie).

Is de care-sector (ECD's) t.b.v. verpleegkundige overdracht ook vertegenwoordigd binnen Twiin?

Twiin start een project samen met eOverdracht, een onderdeel van InZicht, in 2021.

Hoe verhoudt Twiin zich tot andere uitwisselsystemen?

Twiin is geen systeem maar een programma met als doel 'de juiste informatie, op de juiste plek op het juiste moment voor zorgverlener en patiënt'. We ondersteunen verschillende zorgtoepassingen met het delen van verschillende soorten informatie. Uitgangspunt is het (her)gebruik van bestaande oplossingen.

De eerste stap is het bereiken van landelijke dekking tussen ziekenhuizen voor het uitwisselen van onderzoeken, de verwijsbrief en de BgZ. Parallel wordt gewerkt aan beeld- en databeschikbaarheid. Hiervoor wordt samengewerkt met bestaande leveranciers, zodat zorgverleners uiteindelijk via hun eigen systemen toegang hebben tot de gegevens die zij nodig hebben, waar toestemming voor is gegeven door de patiënt en waartoe zij geautoriseerd zijn.

Wissel ik de BgZ uit via het eigen EPD of via Twiin?

Een aantal EPD's (gaan) voorzien in het uitwisselen van de BgZ. Op de vraag met welk systeem op dit moment de BgZ het beste uitgewisseld kan worden, is het antwoord: met het systeem wat het beste aansluit op uw eigen werkprocessen en uitwissel mogelijkheden met andere ziekenhuizen.

Twiin is een concrete functionaliteit en eind 2020 landelijk dekkend. We werken samen met EPD leveranciers om tot een landelijk netwerk te komen waar de EPD's onderling gegevens kunnen uitwisselen op basis van internationale standaarden.

Voor specifieke vragen over uw situatie, neemt contact op met uw regionale projectleider of via dvdexit@twiin.nl.

Kan de BgZ worden uitgewisseld via Twiin?

De Basisgegevensset Zorg (BgZ) kan handmatig als PDF verstuurd worden, bijvoorbeeld bij een beeldonderzoek.

Twiiin onderzoekt de mogelijkheden tot verdere integratie met EPD's en de uitwisseling van gestructureerde documenten (HL7 CDA, FHIR documents).

Wanneer is Twiin landelijk dekkend?

Twiin is eind 2020 landelijk dekkend voor het uitwisselen van beelden en verslagen tussen ziekenhuizen. In 2021 volgen zelfstandige klinieken, radiotherapiecentra en bevolkingsonderzoeken. Ook wordt naar mogelijkheden voor revalidatiecentra gekeken.

Kijk op Twiin.nl/100%dekking

Hoe verhoudt Twiin zich tot regionale IHE-XDS infrastructuren?

Diverse regio’s en zorgaanbieders maken gebruik van IHE-XDS om beelden uit te wisselen. De eerste stap van Twiin om beelden en verslagen te sturen en ontvangen, vult het gebruik van regionale XDS-oplossing  aan. Bijvoorbeeld wanneer:

  • Een patiënt wordt verwezen naar een zorgverlener die nog geen gebruik maakt van een XDS-netwerk.
  • Een zorgverlener buiten de regio werkt.
  • Er (nog) geen patiënttoestemming is geregistreerd voor gebruik van het XDS-netwerk.
  • Als beelden gedeeld worden met de patiënt zelf.

Het uitwisselen van beelden en verslagen via bestaande infrastructuren wordt dus niet vervangen, maar juist aangevuld. In de volgende fases zorgt Twiin voor het koppelen van deze infrastructuren.

Wie financiert Twiin

Het programma Twiin wordt gefinancierd door Zorgverzekeraars Nederland met als doel het besparen van tijd en kosten. In de praktijk wordt informatie nog nauwelijks hergebruikt en is vaak niet (tijdig) beschikbaar voor behandelaar. Dit leidt tot onnodig dubbele handelingen, vertraging en hogere kosten.

De vraag is hoe de zorginfrastructuur in Nederland zo kan worden ingericht dat alle betrokken partijen hun zorgcommunicatie op een (kosten)efficiënte, betrouwbare en veilige manier kunnen uitvoeren.

Wie werken mee aan Twiin?

Twiin is een initiatief van verschillende organisaties in het zorgveld die gezamenlijk constateerde dat allerlei programma’s in de gezondheidszorg met betrekking tot informatie-uitwisseling onafhankelijk van elkaar richtingen bepaalden.

VZVZ en RSO NL voeren het Programma uit in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Citrienfonds, Nederlandse Federatie van Universitair Medische centra, Nictiz, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Federatie Medisch Specialisten. Zorgverzekeraars Nederland financiert het programma.

Waarom bestaat er nog geen landelijk zorginfrastructuur?

In Nederland bestaan al veel goede oplossingen om regionaal informatie uit te wisselen tussen zorgaanbieders. De uitdaging ligt in het samenbrengen hiervan door de juiste architectuur oplossingen en het maken van overstijgende afspraken door verschillende belangenorganisaties. Hierbij rekening houdend met privacy en security. Dit vergt veel organisatie, coördinatie en draagvlak. Het programma Twiin neemt hierin de regie.