10 tekstvakken met de tien principes

Samenwerken aan landelijke afspraken

Om die aansluiting te realiseren, werkt Twiin iteratief samen met verschillende partijen. Daarbij hanteren we de volgende tien uitgangspunten/principes:
  1. 1. Twiin realiseert beschikbaarheid van medische gegevens - landelijk en zorgbreed - door verbinding en samenhang. Twiin ontwikkelt zelf geen infrastructuur
  2. 2. Met Twiin worden gegevens betrouwbaar, eenduidig, vertrouwelijk en verantwoordelijk beschikbaar gesteld, waarbij voldaan wordt aan vigerende wetgeving met betrekking tot informatie-uitwisseling in de zorg.
  3. 3. Voor Twiin zijn de functionele behoeften van zorgverleners, zorgaanbieders en patiënt leidend. Zorgkoepels zijn vertegenwoordigd in de governance, waardoor gebruikers in verschillende gremia een stem hebben.
  4. 4.Twiin werkt bij het ontwikkelen van het Afsprakenstelsel volgens het principe Privacy en Security by design. Regulier terugkerende auditing is onderdeel van het afsprakenstelsel.
  5. 5. Het Twiin Afsprakenstelsel en de architectuur volgt een groeimodel. Op basis van ervaring en nieuwe behoeften, maar ook door het toevoegen van nieuwe use-cases.
  6. 6. Twiin is een vertrouwd netwerk, waar ontwikkeling, implementatie en beheer op een stabiele manier georganiseerd zijn
  7. 7. Deelname aan Twiin is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Zorgaanbieders die aansluiten houden zich aan de landelijke afspraken.
  8. 8. Zorgaanbieders hebben keuzevrijheid om aan te sluiten bij een knooppunt of leverancier welke het beste past bij de eigen organisatie. Leveranciers en knooppunten voldoen daarbij wel aan de aansluitvoorwaarden.
  9. 9. Twiin werkt zoveel mogelijk met open (internationale) standaarden en normen, boven half open/gesloten, of sectorale normen en waarden.
  10. 10. Twiin maakt gebruik van bestaande informatiestandaarden.

Deze principes zijn opgenomen in het Twiin Afsprakenstelsel en worden hier verder besproken.

Principes Twiin Afsprakenstelsel

Iteratief samenwerken met verschillende partijen op basis van een set basisprincipes