Zorg organiseren rond de patiënt

Patiënten krijgen met steeds meer zorgaanbieders te maken. Dit komt onder andere omdat de zorg veel specialistischer wordt. Voor bepaalde klachten of een bepaald ziektebeeld, ga je naar een gespecialiseerde instelling met de juiste zorg. Ook zijn we tegenwoordig veel mobieler, waardoor er een grotere kans is dat je niet in je woonplaats bent wanneer er iets gebeurt. Om goede zorg te kunnen verlenen wil een behandelend arts in het eigen systeem zien welke patiëntinformatie, naast eventuele eigen informatie, landelijk nog meer beschikbaar is. Uiteindelijk kan alleen de zorgverlener beoordelen welke informatie van belang is.

Lappendeken van oplossingen

Om meer gegevens van een patiënt in te kunnen zien, participeren zorgaanbieders steeds vaker in samenwerkingsverbanden met eigen deeloplossingen. Toch blijft de Nederlandse zorg op landelijk niveau organisatorisch sterk versnipperd: de verschillende samenwerkingsverbanden sluiten namelijk onderling nog niet op elkaar aan. Twiin kijkt naar wat werkt. Hier maar ook in het buitenland. Om bewezen oplossingen op elkaar aansluiten. Begrippen als knooppunten, landelijke afspraken en regie spelen hierbij een belangrijke rol.

Landelijke afspraken

Om gegevens landelijk te delen tussen verschillende zorgaanbieders met eigen processen, informatiestromen en infrastructuren, zijn eenduidige afspraken nodig. Afspraken op zowel organisatorisch, juridisch, procesmatig, semantisch en technisch vlak, waarbij voldaan wordt aan wet- en regelgeving. Hiervoor ontwikkelt Twiin samen met verschillende partijen een landelijk afsprakenstelsel; het Twiin Afsprakenstelsel. Zorgaanbieders die landelijk gegevens willen delen, sluiten aan op het Twiin Afsprakenstelsel via een 'Gekwalificeerd Twiin Knooppunt (GtK)'.

Binnen het Twiin afsprakenstelsel zijn afspraken gemaakt over:

 • Organisatiebeleid: contracten, financiën, verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid, doelstellingen, evaluatie;
 • Zorgprocessen; voor zover die geraakt worden door de samenwerkingen via het knooppunt; 
 • Informatie: welke informatiestandaarden, welke informatie, hoe gestructureerd en hoe gecodeerd ;
 • Applicatie: welke technische standaarden worden gehanteerd en welke koppelingen zijn nodig of dienen gerealiseerd te worden achter het knooppunt en tussen de knooppunten en gemeenschappelijke voorzieningen;
 • IT-infrastructuur: het toezien op of ontwikkelen van een bijpassende technische infrastructuur.

 

Twiin visie op gegevensuitwisseling

Wat is een knooppunt?

Twiin maakt gebruik van bestaande oplossingen die al succesvol in gebruik zijn. Organisaties die bestaande infrastructuren en deeloplossingen voor het uitwisselen van gegevens beheren, kunnen een knooppunt zijn binnen Twiin. Wanneer ze voldoen aan het Twiin Afsprakenstelsel, worden ze een Gekwalificeerd Twiin Knooppunt (GtK). Als GtK krijgen ze toegang tot de gegevens van andere GtK's. Ze spreken namelijk dezelfde taal spreken, hanteren dezelfde afspraken en maken gebruik van dezelfde gemeenschappelijke voorzieningen.

Ontzorgen van de zorgverlener

Het knooppunt ontzorgt de zorgaanbieder en zorgverlener bij het beschikbaar stellen en uitwisselen van gegevens met andere zorgaanbieders en zorgverleners. Om te kunnen ontzorgen werkt het knooppunt samen (of in opdracht van) de aangesloten zorgaanbieders.

Voorbeelden van ontzorging zijn:

 • beheer en monitoring in de transmurale keten​
 • beheer van contracten met Twiin en overige diensten​
 • facilitator en regisseur bij transmurale processen​
 • volgen van en acteren op relevante transmurale ontwikkelingen ​
 • vertaling van lokale (legacy) implementatie naar Twiin interfaces​
 • controle op patiënttoestemming

Een knooppunt worden

Een knooppunt kwalificeert zich door het doorlopen van het aansluitproces en het voldoen aan de aansluitvoorwaarden voor één of meer Twiin zorgtoepassingen, zoals beschreven in het Twiin Afsprakenstelsel. Na kwalificatie verkrijgt het knooppunt het label 'Gekwalificeerd Twiin Knooppunt' of kortweg 'GtK'. 

Aansluiten op een knooppunt

Als zorgaanbieder kun je aansluiten op een of meerdere knooppunten, afhankelijk van de zorgtoepassing(en) waar deze gegevens voor uitwisselt. Hiervoor voldoe je als zorgaanbieder aan bepaalde voorwaarden. Deze vereisten zijn beschreven in het Twiin Afsprakenstelsel en worden door het GtK vertaald naar de situatie van de zorgaanbieder.

Een GtK zorgt ervoor dat aangesloten zorgaanbieders aan de voor hen van toepassing zijnde voorwaarden voldoen. De afspraken over naleving hiervan worden vastgelegd in overeenkomsten tussen de zorgaanbieder en het GtK. Zorgaanbieders maken dus geen afspraken met Twiin.

Voorbeelden van een Gekwalificeerd Twiin Knooppunt

Voorbeelden van organisaties die de rol van GtK kunnen vervullen:

 • Regionale samenwerkingorganisaties,
 • Zorgaanbieders (in de rol van een gekwalificeerd Twiin Knooppunt),
 • Categorale netwerkorganisaties zoals bijvoorbeeld BK2020
 • Landelijke samenwerkingsorganisaties zoals bijvoorbeeld VZVZ / Landelijk Schakelpunt.

Leveranciers kunnen met hun  IT oplossingen het applicatielandschap van GtK's invullen of zelf een GtK worden als ze het aansluitproces doorlopen en voldoen aan de voorwaarden.