Kaart van Nederland met daarbij de verschillende knooppunten
Doorlooptijd
Onbekend
Doelgroep
Leveranciers
Zorgaanbieders
Projectleider
Milo Kreuk
Doelstelling
Het project Knoop. (spreek uit: knooppunt) legt de basis voor een landelijke infrastructuur voor beeld- en databeschikbaarheid. Het project implementeert het Twiin Afsprakenstelsel door bestaande XDS-netwerken te koppelen.
In de eerste fase heeft Knoop. een fit-gap analyse gehouden. Hierdoor weten we hoe de meeste XDS-netwerken zich verhouden tot het Twiin Afsprakenstelsel en tot elkaar. Vervolgens zijn voor iedere ‘gap’ de noodzakelijke of wenselijke vervolgstappen bepaald. Op basis hiervan hebben we een implementatie-strategie vastgesteld en bepaald ‘hoe’ bestaande netwerken kunnen aansluiten.

In de eerste fase is Knoop. met drie UMC’s en twee leveranciers de eerste stappen aan het zetten naar een landelijk dekkend netwerk voor gegevensuitwisseling, met nationale afspraken conform het Twiin Afsprakenstelsel. Zo leggen we de basis voor een landelijke samenwerkingsovereenkomst en ontwikkelen we ook het vertrouwensmodel verder door en toetsen we deze in de praktijk. Daarnaast zijn de eerste aandachtspunten in een implementatietabel in kaart gebracht. In volgende fases beproeven we het Twiin Afsprakenstel verder en kunnen steeds meer zorgaanbieders aansluiten.

Met een gefaseerde implementatie van het Twiin Afsprakenstelsel maken we uitwisseling tussen alle bestaande XDS-netwerken nationaal mogelijk. De uitwisseling beperkt zich dan niet langer tot de eigen regio, of de enkele regio waarmee al een koppeling is. Naast beelden kunnen zorgverleners via het XDS-netwerk ook verslagen, documenten, verwijzingen en patiëntsamenvattingen uitwisselen. Dit betekent ondersteuning van de gehele samenwerking in de keten, dus op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel.

Waar mogelijk helpt project Knoop. met de voorbereiding van het koppelen aan gemeenschappelijke voorzieningen, zoals toestemming (Mitz) en technische adressering (ZORG-AB). Voor deze koppeling nemen zorginstellingen zelf rechtstreeks contact op met leverende partijen. Een gemeenschappelijke voorziening levert diensten om samenwerking en interoperabiliteit in de zorg te bevorderen. Een kenmerk is dat meerdere zorgtoepassingen (of use cases) dezelfde functioneel inhoudelijke behoefte hebben en daarvoor gebruik kunnen maken van een gemeenschappelijke voorziening.

Samenhang en betrokken partijen

Binnen Project Knoop. werken veel partijen samen, waaronder (ambassadeurs van) zorgverleners, NFU, NVvR, NVZ, ZKN en Citrienfonds. Daarnaast werkt het projectteam nauw samen met de XDS-regio’s, betrokken zorgaanbieders en leveranciers.

Eén van de doelen van Twiin is uitbreiden en opschalen. Dit betekent dat het ook voor nieuwe regio’s en/of zorginstellingen die op dit moment nog niet zijn aangesloten op een XDS-infrastructuur, mogelijk is aan te sluiten via een bestaand of nieuw ‘knooppunt’.

Naast bestaande XDS-netwerken, maakt project Knoop zich ook sterk om andere landelijke netwerken, zoals het LSP en netwerken van EPD-leveranciers, te koppelen aan een landelijke XDS-infrastructuur. Het project Knoop. zorgt ervoor dat XDS-netwerken en bijbehorende XCA-koppelingen voldoen aan het Twiin Afsprakenstelsel.