Uitwisselen van beelden en verslagen | Adresboek

Mogen medische gegevens naar een algemeen adres van een zorginstelling worden gestuurd als een patiënt wordt verwezen naar een afdeling/zorgverlener binnen de zorginstelling?

Aan de zorginstellingen die aansluiten wordt gevraagd om een (notificatie)adres op te geven wat gelezen wordt door medewerkers die bevoegd en bekwaam zijn om medische gegevens te ontvangen. Twiin werkt op basis van afspraken en op basis van vertrouwen. Een verzendende zorginstelling mag er vanuit gaan dat zowel bij een algemeen adres als bij een adres van een afdeling er veilig en met aandacht voor privacy van de patiënt met medische gegevens wordt omgegaan.

Is het mogelijk om meerdere afdelingen in het adresboek te vermelden?

Het is als zorginstelling mogelijk om met verschillende afdelingen in het adresboek te worden opgenomen als er meer dan één ontvangstproces is voor beelden en verslagen. Dit geeft u aan in bijlage 3 of bij de regionale projectleider.

Kan het zijn dat er zorginstellingen in het adresboek staan die niet meedoen?

Er zijn zorginstellingen die deze voorziening (voorheen bekend als XDM Netwerk Nederland) al in gebruik hadden. Zij staan wel in het adresboek maar zijn nog niet aangemeld bij Twiin. Hier wordt aan gewerkt. Deze zorginstellingen zijn in principe wel gewoon bereikbaar.

Wanneer een zorginstelling decentraal beelden en verslagen ontvangt, hoe vind ik dan de juiste afdeling?

In het adresboek worden op basis van het intypen van een zoekterm alle adressen getoond die hieraan voldoen. Wanneer ziekenhuizen hun ontvangstprocedure decentraal ingericht hebben, zijn meerdere afdelingen zichtbaar in het adresboek.

 

Kan ik in het adresboek ook de afdeling per zorginstelling selecteren?

In het adresboek worden op basis van een zoekterm alle relevante adressen getoond. Ook eventuele decentrale / afdelingsadressen binnen een zorginstelling.

Mag je er vanuit gaan dat een zorginstelling bereikbaar is waneer het in het adresboek staat?

Als een zorginstelling in het adresboek staat, mag u er vanuit gaan dat er beelden en verslagen naartoe gestuurd kunnen worden. Ongeacht het gekozen integratieniveau.

Tijdens de implementatiefase in 2020 kunnen hier tijdelijk uitzonderingen op zijn, inclusief tijdelijke verwijdering uit het adresboek. Advies is om bij twijfel contact op te nemen met de zorginstelling via e-mail of telefoon.

Uitwisselen van beelden en verslagen | Afspraken

Kunnen achteraf ook beelden en verslagen opgevraagd worden?

Beelden en verslagen kunnen ook achteraf opgevraagd worden. Als dit onderdeel is van een verwijzing (ontvangende zorgverlener vraagt aanvullende beelden en verslagen op bij verzendende zorgverlener) valt dit onder de al gegeven (impliciete) toestemming van de patiënt. In andere situaties is expliciete toestemming nodig van de patiënt, vastgelegd in het EPD van de verzendende zorginstelling.

Kunnen onderzoeken opgevraagd worden via Twiin?

U kunt met Twiin gegevens verzenden en ontvangen. Het opvragen van gegevens is een nieuwe functionaliteit. De (juridische) haalbaarheid wordt op dit moment onderzocht.

Het opvragen van gegevens van een patiënt bij een andere zorginstelling, verloopt nu nog steeds zoals u dit altijd gedaan heeft (telefoon/secure e-mail). Bij een verwijzing geldt impliciete toestemming van de patiënt. Bij het opvragen van gegevens dient er expliciete toestemming van de patiënt te zijn.

 

 

 

Als gegevens ontbreken, kan Twiin helpen om daar afspraken over te maken?

Om van landelijke dekking een landelijk succes te maken, is het belangrijk dat we elkaar weten te vinden. De bereikbaarheidsgegevens zijn te vinden in het Twiin-adresboek. Neem altijd eerst contact op met elkaar.

Twiin ondersteunt waar landelijke regie gewenst of noodzakelijk is. Graag ontvangen wij uw terugkoppeling over de dagelijkse ervaringen. Via info@twiin.nl of tijdens de Gebruikersgroepbijeenkomsten.

Uitwisselen van beelden en verslagen | BSN

Hoe gaan we om met patienten zonder BSN, zoals toeristen of Joh Doe?

Uitwisseling van beelden en verslagen wordt gedaan op basis van het BSN. Als de patiënt geen BSN heeft, dan kunnen de gegevens ook uitgewisseld worden zonder BSN. Identificatie van de patiënt gaat dan op basis van een combinatie van gegevens zoals naam, geboortedatum en geslacht. Advies is om bij uitwisseling van deze gegevens (telefonisch) contact te zoeken.

Moet een patient zich eerst gelegimiteerd hebben voordat het BSN opgenomen mag worden in het EPD?

Ja, een patiënt moet zich gelegitimeerd hebben met een geldig identiteitsbewijs voordat het BSN opgenomen mag worden in een EPD.

Is het mogelijk om altijd het BSN van de patiënt te ontvangen?

In de Nictiz-richtlijn uit 2010 is beschreven op welke wijze het BSN gebruikt moet worden bij uitwisseling van DICOM-beelden. In deze richtlijn is beschreven in welke metadatavelden het BSN moet staan bij uitwisseling van DICOM-beelden.
In het kort houdt dit in:

  • het 'Patient ID' veld is gevuld met het lokale patiëntennummer bij intern gebruik in het ziekenhuis. Bij uitwisseling van gegevens wordt dit veld gevuld met het BSN.
  • in het veld 'Issuer of Patient ID' staat een identificerend nummer waarmee wordt aangegeven wie het patiëntennummer heeft uitgegeven, op deze manier is het altijd duidelijk of het om een lokaal patiëntennummer gaat of een BSN.
  • in het veld 'sequence tag' wordt een lijst met wijzigingen in bovenstaande velden bijgehouden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de regionale projectleider of dvdexit@twiin.nl.

In de praktijk blijkt dit niet door elk ziekenhuis zo te zijn geïmplementeerd. Advies is om hierover in overleg te gaan met de PACS-leverancier om dit op te lossen. Tijdens de gebruikersbijeenkomsten wordt gekeken welke afspraken nodig zijn en welke tijdelijke oplossingen mogelijk zijn om dit op te lossen.

Wat als een onderzoek is ontvangen van een onbekende patiënt?

In het geval een onderzoek is ontvangen van een onbekende patiënt, voert de ontvangende zorginstelling de patiënt eerst op in het EPD conform het lokale beleid (verkorte inschrijving). Vervolgens kan het ontvangen onderzoek worden gekoppeld. Wanneer het onderzoek niet gekoppeld kan worden aan een patiënt, dient het na uiterlijk twee weken vernietigd te worden.

Eind 2020 is het ook mogelijk de verwijsbrief mee te sturen.

Is het mogelijk om beelden geanonimiseerd te versturen?

Het is mogelijk beelden anoniem te versturen. Bij verzending kunt u dit aanvinken. Alle persoonsgegevens zoals naam, adres, patiënt ID, geboorte datum, leeftijd, lengte, gewicht, etc. worden gewist of verwisseld met een andere waarde.

Wat gebeurt er wanneer de tijdelijke oplossing om beelden en verslagen uit te wisselen stopt?

Na de initiële looptijd van twee jaar heeft VZVZ de mogelijkheid om het contract telkens met zes maanden te verlengen. Indien de duurzame oplossing van Twiin (beeldbeschikbaarheid) de functionaliteit kan overnemen zal de overeenkomst worden opgezegd. Ziekenhuizen behouden dan het recht om met Alphatron te bespreken of en in welke vorm zij de dienstverlening willen continueren.

Kan ik een demo krijgen?

Wanneer nodig voor besluitvorming komen wij graag een demo en een toelichting geven. Een demo kunt u aanvragen via het aansluitteam.

Wat heb ik nodig voor de (virtuele) server?

De specificaties (hardware en OS) van de benodigde VM server (integratieniveau 3 of 4) staan beschreven in bijlage 4. Deze bijlage is verkrijgbaar via het aansluitteam.

Welke rollen zijn er voor het uitwisselen van beelden en verslagen?

Bij integratieniveau 3 en 4 (verzenden en/of ontvangen via de lokale gateway) bestaan de rollen beheerder en gebruiker. De beheerder kan gebruikers aanmaken, wijzigen en verwijderen. De gateway kan voor gebruikersbeheer worden gekoppeld aan het lokale Active Directory (AD) en gebruik maken van AD-groepen.

Bij integratieniveau 1 (verzenden en ontvangen via een externe website) bestaat alleen de rol van gebruiker en is AD-integratie niet mogelijk.

Is autorouting van ontvangen onderzoeken mogelijk?

Het instellen van een autorouting vanaf de gateway naar het PACS is mogelijk.

Kan ik verzenden met DICOM of HL7?

Verslagen die in het PACS als DICOM zijn op te vragen (DICOM PDF en DICOM SR) zijn te versturen met DICOM of HL7.

Voor het opvragen van verslagen uit het PACS zijn integratiesessies geweest met de PACS leveranciers. Op basis van deze integratiesessie is een blauwdruk beschikbaar voor zorginstellingen, zodat vooraf duidelijk is hoe de koppeling per integratieniveau werkt en welke kosten uw PACS leverancier in rekening brengt. Met integratieniveau 3 (verzenden of ontvangen met een gateway) is het altijd mogelijk om verslagen handmatig toe te voegen als een DICOM PDF. Hoe dit werkt, demonstreren we u graag.

Op welke manier wordt bijgehouden wie de beelden en verslagen bekeken heeft?

Alle handelingen worden gelogd: raadplegen, wijzigen en/of verwijderen. De logging is conform NEN7513.

Wanneer gekozen is voor integratie met het PACS en/of EPD vindt het raadplegen, wijzigen en verwijderen plaats in het PACS of EPD en houdt het PACS/EPD bij wie welke beelden en verslagen heeft bekeken. 

Ik ben al aangesloten op een regionaal XDS netwerk, kan dit samenwerken met Twiin?

Op de lange termijn zal Twiin voorzien in een oplossing waarbij beelden en verslagen opgehaald kunnen worden zonder dat de behandelend zorgaanbieder weet waar eerder onderzoek gedaan is. Hiervoor werkt Twiin aan knooppunten, waarop ook bestaande XDS-netwerken onder bepaalde voorwaarden aan kunnen sluiten. Naar verwachting is deze voorziening in 2022 gereed.

 

Hoe weet ik met welke ziekenhuizen ik beelden en verslagen uit kan wisselen?

Kijk met welke ziekenhuizen u al beelden en verslagen uit kunt wisselen.

Op weg naar 100% landelijke dekking >

Kan ik beelden en verslagen versturen naar ziekenhuizen die niet aangesloten zijn?

Om beelden en verslagen te kunnen ontvangen, moet het ontvangende ziekenhuis aangesloten zijn op Twiin. Alleen dan staan zij in het adresboek en kan de verzender de zorginstelling selecteren. Aansluiten is kosteloos en via een externe website (integratieniveau 1) kunnen ontvangende zorginstellingen de beelden en verslagen downloaden. Direct ontvangen in de eigen werkomgeving is ook mogelijk (integratieniveau 3 en 4).

 

Hoelang blijven de beelden en verslagen beschikbaar?

Wanneer de ontvangende zorginstelling het versturen en/of ontvangen van beelden geïntegreerd heeft in de werkomgeving (het PACS) vindt er geen centrale opslag plaats maar worden beelden en verslagen lokaal bij de zorginstellingen opgeslagen. Voor het uitwisselen via het externe portaal, geldt dat de beelden en verslagen maximaal 14 dagen bewaard en beschikbaar blijven.

 

Vallen zelfstandige behandelcentra (ZBC) ook onder zorginstellingen?

Het doel van het project DVDexit is het overbodig maken van de dvd voor het uitwisselen van radiologische beelden en verslagen en richt zich op het aansluiten van de afdelingen Radiologie van de ca. 75 ziekenhuizen in Nederland. Zelfstandige behandelcentra vallen hier niet onder. In een vervolgfase wordt besloten hoe en tegen welke condities de ZBC's kunnen aansluiten.

 

Kan de aansluitovereenkomst beëindigd worden wanneer de financiering door ZN stopt?

De zorginstellingen kan de aansluitovereenkomst beëindigen wanneer de financiering vanuit Zorgverzekeraars Nederland stopt.

 

Welke authenticatie middelen kunnen worden gebruikt voor inloggen op niveau 1?

Zowel voor het handmatig als geautomatiseerd, up- en downloaden van beelden en verslagen via een externe website (integratieniveau 1) is multi-factor authenticatie nodig. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de DUO-app, een terugbelfunctie en/of hardwarematige.

Is het mogelijk om verzenden en ontvangen van beelden en verslagen te automatiseren?

Afhankelijk van het gekozen integratieniveau worden handelingen volledig handmatig uitgevoerd via een externe website (niveau 1) of zijn handelingen geautomatiseerd en geïntegreerd binnen de eigen werkomgeving (niveau 4).

Voor de details per integratieniveau kunt u gebruik maken van Bijlage 4 | Intake informatie Twiin. Het aansluitteam kan u adviseren over de mogelijkheden afgestemd op uw specifieke wensen.

 

 

Hoe is autorisatie en authenticatie geregeld?

De Twiin-gateway kent twee autorisatieprofielen: applicatiebeheerder en gebruiker. De zorginstelling bepaalt - binnen de beperkte groep die beelden verstuurt en ontvangt – op persoonsniveau wie welk autorisatieprofiel krijgt.

De benoemde personen worden toegevoegd in het systeem, inclusief authenticatiemiddel. Toegang voor integratieniveau 1 is alleen mogelijk op basis van twee-factor-authenticatie. Bij integratieniveau 3 en 4 is authenticatie via de lokale Active Directory mogelijk. 

Kunnen meerdere PACS-systemen binnen dezelfde zorginstelling worden gekoppeld?

VZVZ heeft hiervoor een meerprijs afgesproken met leverancier Alphatron voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Prioriteit heeft het aansluiten van nieuwe ziekenhuizen. Begin 2021 is capaciteit beschikbaar om andere PACS-en aan te sluiten.

Voor meer informatie: uw regionale projectleider of e-mail info@twiin.nl.

Hoe weet ik als ontvanger dat er beelden en verslagen voor mij klaar staan?

Gebruikers kunnen e-mail notificatie aanzetten. De ontvanger ontvangt dan een bericht dat er beelden en/of verslagen klaar staan.

Kan ik via Twiin beelden en verslagen naar buitenlandse zorginstellingen versturen?

Vanaf najaar 2020 is het mogelijk om onderzoeken en verslagen te delen met niet aangesloten partijen, zoals patiënten, eerstelijnszorg en zorginstellingen in het buitenland.

Hoe lang duurt het aansluittraject om beelden en verslagen uit te wisselen?

Gemiddeld kan een zorginstelling binnen een maand na het invullen van het intakeformulier beelden en verslagen uitwisselen met andere aangesloten ziekenhuizen.

Welke kosten kunnen wij als zorginstelling verwachten voor het uitwisselen van beelden en verslagen?

Aansluiten bij Twiin voor het uitwisselen van beelden en verslagen is kosteloos. Afhankelijk van het gekozen integratieniveau binnen de eigen werkomgeving, voert de PACS leverancier mogelijk werkzaamheden uit. Deze kosten zijn, samen met de inzet van de eigen medewerkers, voor rekening van de zorginstelling zelf.

Uitwisselen van beelden en verslagen | De patiënt

Kan een patiënt rechtstreeks bij het onderzoek?

Begin 2021 is de functionaliteit om gegevens met de patiënt te delen beschikbaar. De aangesloten zorginstelling kan een link sturen naar een patiënt. Met de link heeft de patiënt toegang tot het onderzoek en de mogelijkheid om het te bewaren. Integratie met een PGO wordt in de loop van 2021 onderzocht.

Als ik een compleet beeld wil van de patiënt, moet ik hiervoor overal alle gegevens opvragen?

Met de eerste functionaliteit van Twiin kunnen gegevens uitgewisseld worden (verzonden en ontvangen). Eind 2020 is het netwerk om uit te wisselen tussen ziekenhuizen landelijk dekkend.

Parallel werkt Twiin aan landelijke Data- en Beeldbeschikbaarheid (op basis van IHE XDS). Gegevens zijn dan beschikbaar, zonder dat ze actief verstuurd moeten worden. Dit voorziet in de behoefte van de zorgverlener om zelf te bepalen welke gegevens nodig zijn om een compleet beeld te krijgen van de patiënt.

Uitwisselen van beelden en verslagen | PACS beheer

Hoe wordt voorkomen dat onnodige beelden worden opgeslagen in het PACS?

De verzender verstuurt alleen die informatie die voor de verwijzing relevant is. Geadviseerd wordt het onderzoek eerst te beoordelen op relevantie, voordat het wordt opgeslagen in de eigen werkomgeving. Eventuele niet-relevante informatie dient altijd te worden vernietigd.

Uitwisselen van beelden en verslagen | Toestemming

In welke situaties is expliciete toestemming nodig van de patiënt bij het uitwisselen van beelden en verslagen?

Bij een verwijzing van een patiënt naar een andere zorginstelling is er sprake van (impliciete) toestemming van de patiënt om zijn beelden en verslagen te versturen. Ook in situaties zonder verwijzing kunnen beelden en verslagen worden uitgewisseld, mits daarvoor expliciete toestemming is gegeven door de patiënt en dit is vastgelegd in het EPD van de verzendende zorginstelling.

Geen categorie

In welk formaat worden radiologieverslagen verstuurd?

Het formaat waarin het radiologieonderzoek wordt meegestuurd bij de beelden is afhankelijk van het bronsysteem. Twiin streeft na dat alle bronsystemen de standaard DICOM SR gebruiken. Bij bronsystemen waar dit niet haalbaar is wordt voorlopig gestandaardiseerd op DICOM PDF. Naar verwachting zullen alle bronsystemen eind 2021 de verslagen opsturen als DICOM SR. Een groot voordeel van DICOM SR is de automatiseringsmogelijkheid om het verslag door te sturen naar het EPD (HL7 ORU) en op te tonen naast de (interne) radiologieverslagen.

Kunnen gegevens gedeeld worden met AI-leveranciers?

De mogelijkheid om gegevens anoniem te delen met een AI-systeem wordt onderzocht. Begin 2021 volgt hier meer informatie over.

Hoe weet ik dat de geadresseerde het onderzoek heeft ontvangen?

U kunt terugzien of de zorginstelling waar u de gegevens naar verstuurd heeft deze ontvangen heeft. De jobmanager van de versturende gateway geeft de bevestigingen van ontvangst weer.

Worden verslagen automatisch meegestuurd bij het beeld?

Bijna alle PACS-en zijn in staat het verslag automatische mee te sturen met het beeld. In een enkel geval biedt het PACS niet de mogelijkheid om het verslag geautomatiseerd mee te sturen.

Voor specifieke situaties, neem contact op met de regionale projectleider of via dvdexit@twiin.nl

Is de Twiin-gateway te integreren met een XDS-platform?

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om de Twiin-gateway (integratieniveau 3 en 4) te integreren met een XDS-platform. De integratie vereist maatwerk van de leverancier van het XDS-platform en Alphatron. Neem contact op met de leveranciers voor een offerte.

Is het mogelijk een verzonden onderzoek terug te halen?

Het is niet mogelijk om een verzonden onderzoek terug te halen. Neem contact op met de geadresseerde als een actie nodig is, zoals het verzoeken tot vernietiging van een verzonden onderzoek. De contactgegevens van bestemming staan in het Twiin-adresboek.

Hoe verhoudt Twiin zich tot andere uitwisselsystemen?

Twiin is geen systeem maar een programma met als doel 'de juiste informatie, op de juiste plek op het juiste moment voor zorgverlener en patiënt'. We ondersteunen verschillende zorgtoepassingen met het delen van verschillende soorten informatie. Uitgangspunt is het (her)gebruik van bestaande oplossingen.

De eerste stap is het bereiken van landelijke dekking tussen ziekenhuizen voor het uitwisselen van onderzoeken, de verwijsbrief en de BgZ. Parallel wordt gewerkt aan beeld- en databeschikbaarheid. Hiervoor wordt samengewerkt met bestaande leveranciers, zodat zorgverleners uiteindelijk via hun eigen systemen toegang hebben tot de gegevens die zij nodig hebben, waar toestemming voor is gegeven door de patiënt en waartoe zij geautoriseerd zijn.

Wissel ik de BgZ uit via het eigen EPD of via Twiin?

Een aantal EPD's (gaan) voorzien in het uitwisselen van de BgZ. Op de vraag met welk systeem op dit moment de BgZ het beste uitgewisseld kan worden, is het antwoord: met het systeem wat het beste aansluit op uw eigen werkprocessen en uitwissel mogelijkheden met andere ziekenhuizen.

Twiin is een concrete functionaliteit en eind 2020 landelijk dekkend. We werken samen met EPD leveranciers om tot een landelijk netwerk te komen waar de EPD's onderling gegevens kunnen uitwisselen op basis van internationale standaarden.

Voor specifieke vragen over uw situatie, neemt contact op met uw regionale projectleider of via dvdexit@twiin.nl.

Kan de BgZ worden uitgewisseld via Twiin?

De Basisgegevensset Zorg (BgZ) kan handmatig als PDF verstuurd worden, bijvoorbeeld bij een beeldonderzoek.

Twiiin onderzoekt de mogelijkheden tot verdere integratie met EPD's en de uitwisseling van gestructureerde documenten (HL7 CDA, FHIR documents).

Mogen onderzoeken van andere instellingen worden doorgestuurd?

In principe mogen beelden van derden niet worden doorgestuurd. De DICOM-standaard heeft voorzieningen om de broninstelling bij te houden en extern ontvangen onderzoeken te markeren. Binnen de DICOM-standaard zijn de studyID's uniek; in ieder geval is de combinatie BSN, accessionnummer, en studyID uniek en mogen deze niet dubbel gaan voorkomen in een archief.

Is het ontvangen van gegevens via Twiin decentraal in te richten?

Het ontvangen van gegevens met Twiin kan decentraal ingericht worden. Zowel met verschillende mailboxen, als met werkinstructies. Let op: een verzender is niet altijd op de hoogte is van de interne processen bij de ontvanger. Bij twijfel neem contact op met de betreffende zorginstelling.

Twiin denkt graag mee over welke oplossing best past bij de situaties; vraag uw regionale projectleider of stel uw vraag via dvdexit@twiin.nl. Veel voorkomende vragen (en oplossingen) brengen we in tijdens het gebruikersoverleg.

Hoe lang duurt het sturen van beelden en verslagen?

Uit eerste onderzoek blijkt dat uitwisseling via Twiin veel sneller en veiliger is dan uitwisseling via dvd. Van de gebruikers vindt 81% het transport via Twiin snel tot zeer snel. Een vervolgonderzoek naar de gemiddelde transportduur loopt nog. Kleine onderzoeken zijn binnen een paar minuten bij ontvanger te raadplegen. Bij grote onderzoeken kan het tot 30 minuten duren.

De snelheid hangt af van een aantal factoren:

  • de grootte van het onderzoek;
  • de snelheid van het interne netwerk en de internetaansluiting bij verzender;
  • de snelheid van het interne netwerk en de internetaansluiting bij ontvanger.

 

Kan je specificeren voor wie het onderzoek is bestemd?

De verzender selecteert in het Twiin-adresboek de zorginstelling en de afdeling voor wie de informatie bestemd is. Op dit moment zijn vooral de radiologie-afdelingen van ziekenhuizen en klinieken aangesloten op Twiin. In 2021 sluit Twiin de andere afdelingen aan.

In ontwikkeling is functionaliteit dat verzender meer detailinformatie kan opgeven voor wie de informatie bestemd is, zoals naam behandelaar of behandelend specialisme.

Kun je de patiënt verifiëren voordat je het onderzoek naar het PACS stuurt?

De Twiin-gateway levert de onderzoeken af zoals deze zijn verzonden door de bron. Op dit moment zijn we nog niet zo ver dat elk verzendende systeem het BSN-nummer op een voorspelbare manier communiceert waardoor verdere automatisering van het ontvangstproces nog niet haalbaar is. Totdat iedereen de BSN op dezelfde wijze uitwisselt is best practise om de onderzoeken te ontvangen in een tijdelijke (PACS)-archief ("unverified"), een order aan te (laten) maken en de order te koppelen aan het ontvangen onderzoek.

Gebruik de richtlijn van Nictiz over gebruik van BSN in Dicom (2010)

Kunnen letselschadeadvocaten toegang krijgen tot gegevens?

Eind 2020 is uitwisseling met de patiënt mogelijk via Sharelink. De patiënt kan zijn gegevens dan zelf delen.

Wanneer is Twiin landelijk dekkend?

Twiin is eind 2020 landelijk dekkend voor het uitwisselen van beelden en verslagen tussen ziekenhuizen. In 2021 volgen zelfstandige klinieken, radiotherapiecentra en bevolkingsonderzoeken. Ook wordt naar mogelijkheden voor revalidatiecentra gekeken.

Kijk op Twiin.nl/100%dekking

Kunnen zelfstandige klinieken aansluiten?

Zelfstandige klinieken, bevolkingsonderzoeken en radiotherapiecentra kunnen vanaf 2021 aansluiten. De eerste klinieken zijn reeds aangemeld. Voor een volledig overzicht, kijk op Twiin.nl/100%dekking

Wat zijn de kosten voor integratie in de eigen werkomgeving?

Twiin heeft met alle PACS leveranciers gekeken wat nodig is voor integratie in de eigen werkomgeving. Elke PACS-leverancier heeft hier een werkwijze op ontwikkeld, zodat voor zorginstellingen helder is hoe een koppeling per integratieniveau werkt en welke kosten dit eventueel met zich meebrengt. De zorginstelling stemt dit zelf af met de PACS-leverancier.

Waar vind ik technische documentatie?

De technische documentatie is terug te vinden in bijlage 3 en 4 die u via het aansluitteam ontvangt.

Wat is het bestandsformaat van de inkomende verslagen?

Verslagen worden aangeboden in DICOM SR of DICOM PDF.

 

Hoe ziet de roadmap van Twiin er uit?

Tijdens (online) events vertellen wij graag meer over de voorgang en ambities van Twiin, onze actuele planning en plan van aanpak voor de verschillende werkstromen. Kijk bij evenementen waar wij aanwezig zijn. Tijdens evenementen is vaak gelegenheid om vragen te stellen. Terugkerende (besloten) sessies zijn de interne presentaties bij VZVZ en RSO Nederland (opdrachtnemers Twiin).

Wil je graag een update presenteren tijdens een eigen event? Wij hebben presentatiemateriaal beschikbaar. Ook kan een lid van het programmateam of een van onze ambassadeurs uit het zorgveld spreken.

Kunnen zowel statische als dynamische radiologische beelden uitgewisseld worden?

Alle DICOM data kan uitgewisseld worden via het netwerk. Dynamische beelden (bijvoorbeeld echo's of hartfilmpjes) kunnen ook uitgewisseld worden.

Kan ik beelden en verslagen versturen vanuit mijn eigen werkomgeving?

Bij volledige integratie in het lokale systeem van de zorginstelling (niveau 4) selecteert de gebruiker het onderzoek in het eigen PACS en kiest een ontvanger uit het Twiin adresboek. Om in het adresboek te staan, moet de ontvanger ook aangesloten zijn op de functionaliteit van Twiin om beelden en verslagen uit te wisselen.

Wat pas ik aan in het PACS om beelden en verslagen uit te wisselen met Twiin?

Afhankelijk van het gekozen integratieniveau worden binnen het PACS een aantal zaken aangepast. Voor de integratieniveaus 3 en 4 is een DICOM koppeling met het PACS nodig en voor niveau 4 is integratie van het Twiin adresboek in het eigen PACS mogelijk. In bijlage 4 van het intakeformulier vindt u meer informatie over de aanpassingen per integratieniveau.

 

Kan ik beelden en verslagen versturen vanuit mijn eigen PACS?

Bij volledige integratie in het lokale systeem van de zorginstelling (niveau 4) selecteert de gebruiker het onderzoek in het eigen PACS en kiest een ontvanger uit het Twiin adresboek. De ontvanger moet ook aangesloten zijn op Twiin om beelden en verslagen uit te wisselen.

Wie mag beelden versturen en ontvangen en hoe is autorisatie geregeld?

Welke zorginstellingen worden aan kunnen sluiten bij Twiin bepaalt VZVZ. Wie binnen de zorginstelling gebruik kan maken van deze functionaliteit voor het versturen en ontvangen van beelden en verslagen, bepaalt de zorginstelling zelf. Dit is o.a. afhankelijk van hoe de werkprocessen zijn ingericht.

Is het veilig om Twiin te gebruiken voor verzenden van beelden en verslagen?

Twiin is veilig om te gebruiken; zowel voor het verzenden als het ontvangen van beelden en verslagen. De oplossing is getest en veilig bevonden. Gecombineerd met de technische en organisatorische maatregelen die deelnemers en leverancier hebben afgesproken, houdt het rekening met beveiliging en privacy. Voor zorgaanbieders die aansluiten is een Privacy Impact Assessment document opgesteld welke de veel voorkomende vragen over toestemming en privacy behandelt. Dit document is op te vragen bij de regionale projectleiders.

Wanneer kan ik gebruik maken van Twiin voor het uitwisselen van beelden en verslagen

Nederlandse ziekenhuizen kunnen vanaf mei 2020 aansluiten. Het volledige uitfaseren van de dvd in de zorg is mogelijk wanneer alle ziekenhuizen aangesloten zijn. Een zorgaanbieder bepaalt zelf wanneer en hoe Twiin wordt ingezet. Op basis van zijn specifieke rol (bijvoorbeeld als doorverwijzer van de patiënt, of juist als ontvanger van grote patiëntengroepen) en regionale ontwikkelingen. Het adviesteam van Twiin ondersteunt u graag bij het aansluiten.

Wat zijn de kosten om aan te sluiten op Twiin?

Aansluiten op Twiin voor het uitwisselen van beelden en verslagen is kosteloos. Voor integratie in de eigen werkomgeving maakt de zorgaanbieder zelf afspraken met de eigen leveranciers.

Wat als ik al een voorziening heb om beelden en verslagen uit te wisselen?

Zorgaanbieders die al beschikken over een voorziening om beelden en verslagen uit te wisselen, kunnen met Twiin ook uitwisselen met partijen in Nederland die niet op de eigen voorziening zijn aangesloten. Twiin is een aanvulling, het is geen vervanging van bestaande voorzieningen.

Kan ik als zorgverlener verzenden en ontvangen vanuit mijn eigen werkomgeving?

Ja, voor zorgaanbieders die grotere hoeveelheden gegevens verwerken, is integratie in het eigen systeem mogelijk d.m.v. een gateway. Om zo het verzenden en ontvangen van beelden en verslagen met Twiin te automatiseren. Hiervoor zijn koppelingen met het PACS en EPD nodig. De beelden en verslagen worden, net als bij een dvd, bij ontvangst in het eigen EPD/PACS opgenomen als een extern onderzoek. Het aansluitteam kan hierbij ondersteunen.

Is toestemming van de patiënt nodig voor het uitwisselen van beelden en verslagen met Twiin?

Voor het uitwisselen van beelden en verslagen gaat Twiin net als bij de dvd uit van een verwijzing, waarbij toestemming van de patiënt verondersteld mag worden binnen de kaders van de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). De zorgverlener weet vooraf naar wie het onderzoek opgestuurd moet worden.

Kan ik ook beelden en verslagen opvragen als ik niet weet door welke zorgaanbieder deze gemaakt zijn?

Twiin ontwikkelt een oplossing om beelden en verslagen van een patiënt beschikbaar te maken op volgorde van tijd in de werkomgeving van de zorgverlener. Ook als deze gemaakt zijn bij andere zorgaanbieders. Dit noemen we de ‘tijdlijn’. Deze zal naast beelden en verslagen, inzage gaan geven in steeds meer gegevens van een patiënt.

Het ontwerp, de bouw en implementatie van deze volledige oplossing vergt veel tijd. Als eerste stap maakt Twiin het mogelijk beelden en verslagen, al dan niet geautomatiseerd en geïntegreerd in de werkomgeving, te versturen en ontvangen. Zodat het gebruik van de dvd niet langer nodig is. De zorgverlener weet vooraf waar het onderzoek gedaan is of naar wie het onderzoek opgestuurd moet worden.

Kan ik met Twiin alle zorgaanbieders bereiken?

Twiin is van en voor de zorg, en heeft als doel het beschikbaar stellen en/of uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners onderling én met patiënten. Dit doen we stapsgewijs, op basis van behoeften en noodzaak. Wanneer alle zorgaanbieders aansluiten is iedereen bereikbaar. Daarom is aansluiten op Twiin kosteloos en worden zorgaanbieders ondersteund bij aansluiting.

De eerste stap is het vervangen van de dvd voor het uitwisselen van beelden en verslagen. Het volledige uitfaseren van de dvd’s is mogelijk wanneer alle ziekenhuizen aangesloten zijn.

Hoe verhoudt Twiin zich tot regionale IHE-XDS infrastructuren?

Diverse regio’s en zorgaanbieders maken gebruik van IHE-XDS om beelden uit te wisselen. De eerste stap van Twiin om beelden en verslagen te sturen en ontvangen, vult het gebruik van regionale XDS-oplossing  aan. Bijvoorbeeld wanneer:

  • Een patiënt wordt verwezen naar een zorgverlener die nog geen gebruik maakt van een XDS-netwerk.
  • Een zorgverlener buiten de regio werkt.
  • Er (nog) geen patiënttoestemming is geregistreerd voor gebruik van het XDS-netwerk.
  • Als beelden gedeeld worden met de patiënt zelf.

Het uitwisselen van beelden en verslagen via bestaande infrastructuren wordt dus niet vervangen, maar juist aangevuld. In de volgende fases zorgt Twiin voor het koppelen van deze infrastructuren.

Wie financiert Twiin

Het programma Twiin wordt gefinancierd door Zorgverzekeraars Nederland met als doel het besparen van tijd en kosten. In de praktijk wordt informatie nog nauwelijks hergebruikt en is vaak niet (tijdig) beschikbaar voor behandelaar. Dit leidt tot onnodig dubbele handelingen, vertraging en hogere kosten.

De vraag is hoe de zorginfrastructuur in Nederland zo kan worden ingericht dat alle betrokken partijen hun zorgcommunicatie op een (kosten)efficiënte, betrouwbare en veilige manier kunnen uitvoeren.

Wie werken mee aan Twiin?

Twiin is een initiatief van verschillende organisaties in het zorgveld die gezamenlijk constateerde dat allerlei programma’s in de gezondheidszorg met betrekking tot informatie-uitwisseling onafhankelijk van elkaar richtingen bepaalden.

VZVZ en RSO NL voeren het Programma uit in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Citrienfonds, Nederlandse Federatie van Universitair Medische centra, Nictiz, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Federatie Medisch Specialisten. Zorgverzekeraars Nederland financiert het programma.

Waarom bestaat er nog geen landelijk zorginfrastructuur?

In Nederland bestaan al veel goede oplossingen om regionaal informatie uit te wisselen tussen zorgaanbieders. De uitdaging ligt in het samenbrengen hiervan door de juiste architectuur oplossingen en het maken van overstijgende afspraken door verschillende belangenorganisaties. Hierbij rekening houdend met privacy en security. Dit vergt veel organisatie, coördinatie en draagvlak. Het programma Twiin neemt hierin de regie.

Ontwikkelt Twiin een nieuwe infrastructuur?

Nee, Twiin houdt rekening met de bestaande infrastructuren en oplossingen. Voor het zoeken naar beschikbare gegevens van een patiënt, worden bestaande infrastructuren zoals het LSP en regionale XDS-netwerken met elkaar verbonden via internationale standaarden zoals IHE. Dan kunnen, naast beelden en verslagen, ook overige medische gegevens ingezien worden.